Privatnost

Zalažemo se za zaštitu privatnosti u skladu sa Zakonom. Možemo prikupiti lične podatke koje dobijemo od pojedinca, potrebne za jednu ili više svojih funkcija ili aktivnosti, na zakonit i korektan način.  Preduzećemo razumne korake kako bismo osigurali da je pojedinac svestan: 

- Kako da nas kontaktira
- Namene za koju se informacije prikupljaju.

Lične podatke ćemo načelno prikupljati samo od dotične osobe.

Ako prikupljamo lične podatke od nekog drugog, poduzećemo razumne korake kako bi se osiguralo da je dotični pojedinac bio svestan toga. Preduzećemo razumne korake kako bismo osigurali da su lični podaci kompletni i ažurni, zaštićeni od zloupotrebe, gubitka, neovlašćenog pristupa, izmene, ili otkrivanja. Na zahtev pojedinca, preduzećemo  razumne korake da ga upoznamo kakve lične informacije o dotičnoj osobi držimo i za koje svrhe. Pre nego što uvedemo bilo kakav novi poslovni proces, razmotrićmo njegov moguć uticaj na zaštitu privatnosti.